Bois Nord

informatie en privacy

Door uw bezoek aan deze website verder te zetten, bevestigt u kennis genomen te hebben van de navolgende disclaimer, deze te begrijpen en de inhoud ervan te aanvaarden.

Eigenaar website: Bois Nord NV/SA
Gentse Steenweg 357, B-9160 Lokeren
info@brandhoutboisnord.be
BTW BE0437 891 553

1. Juridische informatie 

Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren, en mogen niet beschouwd worden als rechtsgeldige documenten en kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten.
De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. De houder van deze website kunnen niet aansprakelijk zijn voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

Bois Nord behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen. Bois Nord kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website en elke aansprakelijkheid voor enige schade die het gevolg is van, of samenhangt met de toegang tot of het gebruik van deze site wordt expliciet afgewezen. De foutloze en/of ononderbroken werking van de sites kan niet worden gegarandeerd.   

Adviezen via de website: Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Bois Nord hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds Bois Nord rechtstreeks te contacteren voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies. 
Het aanvragen van informatie of van een offerte door middel van de op deze website voorkomende contactformulieren geven geenszins aanleiding tot verbintenis van één der partijen.

Intellectuele eigendomsrechten: De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Bois Nord toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Bois Nord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website 
U verbindt zich er o.m. toe: 
1. De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken.
2. Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.
3. De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.
4. De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

2. Privacy
Alle gegevens die door de gebruikers van deze site ingegeven worden, worden door ons verwerkt en worden gebruikt voor interne doeleinden, of om de gebruiker op de hoogte te kunnen houden van aanbiedingen van onze handel.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op eenvoudig verzoek worden verbeterd.

De gebruiker die dat wenst, kan op elk ogenblik vragen geschrapt te worden uit de verwerking die wij hebben aangelegd. Het volstaat een e-mail te versturen naar ons email adres met duidelijke vermelding van naam en email adres, om de schrapping te bekomen. kunt zich bovendien wenden tot het openbaar register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie.